Mental styrke i sport

08/11/2019 Slået fra Af RT

Definition af begrebet ‘mental styrke’

Mental styrke er evnen til uanset omstændighederne at være målbevidst i tanke og handling.

– – – – –

Denne definition er valgt, da den antyder tre væsentlige forhold:

1. Mental styrke er målrettet og proaktiv

Hvis det skal give mening at tale om mental styrke, så må der nødvendigvis også være noget at være mentalt stærk i forhold til. Der må være et mål, som det kræver en målrettet indsats for at nå.

Mental styrke kommer derfor også kun til udtryk i situationer, hvor udøveren er målrettet og proaktiv i forfølgelsen af sine mål.

Dette kan fx komme til udtryk i følgende tilfælde:

 • Når atletikudøveren går tidligt i seng med henblik på at være veludhvilet til morgendagens atletikstævne.

 • Når håndboldspilleren styrketræner med henblik på at kunne vinde flere nærkampe på håndboldbanen.

 • Når fodboldspilleren undlader at spise junkfood, mens sæsonen er i gang. Han elsker junkfood, men er sig dog også bevidst om fornuften i at leve sundt som sportsudøver.

 • Når svømmeren de fleste dage står op kl. 05.00 for at morgentræne. Dette gøres med henblik på at kunne nå to træningspas i løbet af en dag, hvor der også er et arbejde (eller en uddannelse) at passe.

 • Når basketballspilleren er opsøgende i forhold til at modtage konstruktiv feedback fra relevante personer (fx trænere og medspillere). Dette gøres med henblik på at opnå ny viden, som kan bruges i den fremadrettede præstationsoptimering.

Mental styrke kommer med andre ord til udtryk i form af udøverens målbevidste adfærd.

2. Mental styrke er præstationsfremmende

Mental styrke er præstationsfremmende i den forstand, at den bidrager til at optimere præstationsevnen på både kortere og længere sigt.


Den præstationsfremmende effekt er en naturlig konsekvens af, at den mentalt stærke udøver er målbevidst i tanke og handling, hvilket bl.a. kommer til udtryk i form af:

 • Grundighed i forberedelsesfasen – fx i forbindelse med planlægning, træning og klargøring af udstyr

 • Opgavefokus i præstationsfasen – fx i forbindelse med håndtering af modgang og koncentrationsforstyrrelser undervejs i præstationen

 • Udviklingsorientering i evalueringsfasen – fx i forbindelse med selvevaluering og konstruktiv feedback fra relevante personer

 • Afklarethed i sport-liv balancen – fx i forbindelse med at prioritere og planlægge en funktionel balance mellem sporten og livet uden for sporten


Udøverens mentale styrke bidrager med andre ord til, at tingene gøres på den rigtige måde. Og hvis tingene gøres på den rigtige måde, så øges chancen også for at lykkes.

3. Mental styrke er under udøverens egen kontrol

Sagen er den, at mental styrke er en naturlig konsekvens af den menneskelige hjernes opbygning og funktion.

Evolutionen har nemlig begavet mennesket med en hjerne, som bl.a. er i stand til:

 • At få idéer

 • At forstå sammenhænge

 • At løse problemer

 • At sætte mål

 • At lægge planer

 • At omsætte intention til handling

 • At udvise opgavefokus, vedholdenhed og selvkontrol

 • At evaluere og reflektere med henblik på at lære af sine erfaringer


Det var i høj grad disse mentale færdigheder, som gjorde fortidsmennesket i stand til at overleve fortidens svære betingelser. Og det er de selvsamme mentale færdigheder, som mennesket den dag i dag benytter sig af, når det handler om at agere målbevidst i forhold til omgivelserne.

Og mere end noget andet kan vi takke et bestemt område af hjernen for de ovennævnte mentale færdigheder: Pandelappen.

– – – – –

Pandelappen har fået sit navn efter sin placering i hjernen, hvor den ligger gemt i området bag panden.

Pandelappen er groft sagt det område i hjernen, som gør mennesket i stand til at forholde sig målbevidst i forhold til omverdenen – dels i forhold til den aktuelle situation, men også i forhold til at forfølge et mål, som ligger langt ude i fremtiden.


Pandelappen er således udgangspunkt for en lang række mentale færdigheder, som er af afgørende betydning for udøverens mentale styrke. Det drejer sig bl.a. om mentale færdigheder som:

 • At sætte mål med tilhørende handleplaner

 • At skelne mellem relevante og irrelevante informationer

 • At indhente informationer fra sanser og hukommelse

 • At fastholde, bearbejde og anvende informationer med henblik på læring, evaluering, analyse, forståelse, planlægning, problemløsning, målafklaring, konsekvensberegning, værdiafklaring, læsning, regning og meget mere

 • At træffe beslutninger

 • At omsætte intention til aktiv handling

 • At holde styr på en opgave i forhold til, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge.

 • At justere og tilpasse sine handleplaner, når dette er nødvendigt.

 • At fokusere opmærksomheden relevante faktorer

 • At udelukke koncentrationsforstyrrelser fra bevidstheden

 • At modstå trangen til at handle kontraproduktivt i forhold til sine overordnede mål og handleplaner (dvs. evnen til at udvise selvkontrol)

 • At forudsige potentielle konsekvenser af en given handling

 • At gøre sig etiske og moralske overvejelser

 • At forholde sig proaktivt til sine tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger

– – – – –

Pandelappens mange mentale færdigheder er således kilden til tre egenskaber, som har afgørende betydning for evnen til at være mentalt stærk:

 1. Selvbevidsthed dvs. at man er sig bevidst om sig selv (og sine tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd)

 1. Situationsbevidsthed dvs. at man er sig bevidst om situationens omstændigheder, og hvilke krav dette stiller til den situationsspecifikke adfærd.

 1. Selvregulering dvs. at man er i stand til at tilpasse sine tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger til situationens krav.

  Denne selvregulering sker på baggrund af ovennævnte selv- og situationsbevidsthed.

– – – – –

Eller sagt på en anden måde:

Mennesket er under normale omstændigheder udstyret med en hjerne, som uanset omstændighederne gør det muligt at være målbevidst i tanke og handling.

Vi er simpelthen født med potentialet til at være mentalt stærke.

Mental styrke’ er beskrevet mere udførligt i e-bogen: ”Mental styrke i sport” (som kan købes her).